Wyroki Sądu Najwyższego z dnia 19 września 2023 roku – komentarz

Dnia 19 września 2023 roku Sąd Najwyższy (co ważne, w tożsamych składach osobowych) wydał trzy wyroki, które w swojej treści były niekorzystne dla frankowiczów. Informacje pojawiające się na ich temat w przestrzeni medialnej mogą wprowadzać niepotrzebne zaniepokojenie po stronie klientów banków. Oceniając obiektywnie powyższą sytuację, nie należy jednak spodziewać się zmiany utrwalonej, dotychczasowej linii orzeczniczej polskich sądów w temacie kredytów frankowych

Przedmiotowe orzeczenia z dnia 19 września 2023 roku zapadły w składach osobowych, które mogą budzić wątpliwości w zakresie prawidłowego obsadzenia sądu je wydającego (zwłaszcza w kontekście uchwały trzech Izb Sądu Najwyższego z dnia 23 lipca 2020 roku, sygn. akt BSA I-4110-1/20). Co jednak najważniejsze, przedmiotowe wyroki wydano z oczywistym uchybieniem wykładni norm prawa prezentowanej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i powszechnie respektowanej w polskim porządku prawnym (także przez Sąd Najwyższy w innych składach osobowych). Całkowicie błędna pozostaje zwłaszcza koncepcja zakładająca utrzymanie w mocy nieuczciwej umowy kredytu frankowego poprzez „zastąpienie” kursu z tabel kursowych banku kursem średnim Narodowego Banku Polskiego. Wadliwość tego typu rozwiązania była podnoszona w orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ale także we wcześniejszych, niezwykle licznych orzeczeniach Sądu Najwyższego oraz w setkach wyroków polskich sądów powszechnych.

Należy spodziewać się, że przedmiotowe wyroki z dnia 19 września 2023 roku nie zmienią dotychczasowej, utrwalonej linii orzeczniczej Sądu Najwyższego w temacie kredytów frankowych. Skutkiem ich wydania wokanda Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wzbogaci się prawdopodobnie o trzy nowe sprawy. Zakładać bowiem należy, że w przedmiotowych sprawach zostaną skierowane do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytania prawne odnoszące się do skuteczności ww. orzeczeń z dnia 19 września 2023 roku i wynikającej z nich wykładni prawa.

adwokat Piotr Kałużny

Podobne wpisy