Sukces Klientów Kancelarii w sprawie „frankowej”

Z przyjemnością zawiadamiam o sukcesie „frankowych” Klientów Kancelarii. W sprawie prowadzonej przeciwko bankowi Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna, dnia 16 lutego 2023 roku Sąd Okręgowy w Kaliszu ustalił częściową nieważność zawartej, tzn. ustalił nieważność wszystkich aneksów do pierwotnie zawartej umowy kredytowej. Na podstawie ww. aneksów ww. umowa została w przeszłości „przekształcona” z kredytu udzielonego w złotych w kredyt zaciągnięty we frankach szwajcarskich. Dzięki przedmiotowemu rozstrzygnięciu Klienci Kancelarii ponownie stali się kredytobiorcami z tytułu kredytu zaciągniętego w złotych. Ponadto Sąd Okręgowy w Kaliszu zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot dochodzonej pozwem sumy, spłaconej na poczet zadłużenia z tytułu nieważnie zawartych aneksów wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Pozwany bank został w całości obciążony kosztami postępowania. Wyrok jest nieprawomocny.

Klientom Kancelarii gratuluję wygranej przed Sądem I instancji.

adwokat Piotr Kałużny

Podobne wpisy