Rzecznik TSUE po stronie „frankowiczów”

W dniu dzisiejszym, tj. dnia 16 lutego 2023 roku, Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) opublikował niezwykle istotną opinię. Odnosiła się ona przede wszystkim do zasadności roszczeń banków z tytułu tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału wypłaconego „frankowiczom”.

Opinia Rzecznika jednoznacznie stanowi, że prawo europejskie sprzeciwia się temu, by w przypadku nieważności umowy (z powodu nieuczciwości jej postanowień) bank mógł domagać się od kredytobiorcy zapłaty takiego wynagrodzenia. Ponadto w opinii stwierdzono, że „frankowicz” może w przypadku ustalenia nieważności umowy kredytu „frankowego” (z powodu jej nieuczciwości) domagać się od banku dodatkowego wynagrodzenia za korzystanie z jego wpłat.

Opinia Rzecznika TSUE stanowi niewątpliwe ważny krok w kierunku jednoznacznego ustalenia bezpodstawności roszczeń banków z tytułu tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału wypłaconego „frankowiczom”. Opinia wyznacza główny trend, który najprawdopodobniej znajdzie przełożenie na treść wyroku TSUE. Orzeczenie TSUE spodziewane jest jesienią 2023 roku.

Pełen tekst opinii:

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&docid=270526&pageIndex=0&doclang=pl&mode=lst&dir&occ=first&part=1&cid=121959&fbclid=IwAR2_oJoRs84Xu3TvZgwvbw-qN4DJq2EMSZ4g8GSReLItk5M1sM16w8kfdgA

adwokat Piotr Kałużny

Treść artykułu nie jest poradą prawną. Każda sprawa Klienta wymaga osobistej konsultacji i weryfikacji. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody doznane wskutek podjęcia czynności na podstawie informacji zamieszczonych w niniejszym artykule.

Podobne wpisy