Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 7 grudnia 2023 roku – komentarz

W wyroku z dnia 7 grudnia 2023 roku (sygn. akt C-140/22) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej podtrzymał dotychczasową linię orzeczniczą, zapewniającą pełną ochronę praw konsumentów zawierających w przeszłości umowy o kredyty frankowe. Trybunał stanął na stanowisku, że udzielenie kredytobiorcy ochrony prawnej (w tym poprzez stwierdzenie nieważności umowy kredytu frankowego) nie może zostać uzależnione od złożenia przez konsumenta przed sądem oświadczenia, w którym konsument potwierdzi, że: nie wyraża zgody na utrzymanie w mocy nieuczciwych postanowień umowy, że jest świadomy z jednej strony faktu, że nieważność poszczególnych postanowień umowy pociąga za sobą nieważność umowy w całości, że jest świadomy konsekwencji tego uznania nieważności oraz że wyraża zgodę na uznanie umowy za nieważną. Ponadto Trybunał stwierdził, iż rekompensata żądana przez konsumenta z tytułu zwrotu kwot, które zostały spłacone na poczet nieważnej, nieuczciwej umowy nie może ulec pomniejszeniu o równowartość odsetek, które instytucja bankowa otrzymałaby, gdyby umowa ta pozostała w mocy.

Szczególnie istotne z puntu widzenia frankowiczów jest pierwsze z ww. rozstrzygnięć. Znacząca część polskich sądów powszechnych dotychczas przyjmowała bowiem, że konsument dopiero od dnia złożenia przedmiotowego oświadczenia może domagać się od banku zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie od kwot, których zwrotu domaga się kredytobiorca-konsument. Treść przedmiotowego wyroku jednoznacznie przesądza o tym, iż kredytobiorcom frankowym przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie od chwili skierowania do banku wezwania do dobrowolnego zwrotu kwot spłaconych na poczet wykonania nieważnej umowy o kredyt.

adwokat Piotr Kałużny

Treść artykułu nie jest poradą prawną. Każda sprawa Klienta wymaga osobistej konsultacji i weryfikacji. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody doznane wskutek podjęcia czynności na podstawie informacji zamieszczonych w niniejszym artykule.

Podobne wpisy