Sąd Najwyższy – Sukces Klientki Kancelarii w sprawie „frankowej”

Z przyjemnością zawiadamiam o sukcesie „frankowej” Klientki Kancelarii. W sprawie prowadzonej z powództwa banku Getin Noble Bank Spółka Akcyjna, dnia 5 października 2023 roku Sąd Najwyższy uchylił niekorzystny i prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Koninie oraz przekazał sprawę do ponownego rozpoznania konińskiemu sądowi okręgowemu.

W 2017 roku bank uzyskał prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Koninie, w którym stwierdzono, że umowa łącząca Kredytobiorczynię z bankiem została zawarta w sposób ważny. Sąd Okręgowy w Koninie zasądził również kwotę dochodzoną przez ww. bank. Kancelaria przystąpiła do sprawy na etapie, gdy przedmiotowy wyrok był już prawomocny. Dzięki wysiłkom podjętym przez Kancelarię skargę nadzwyczajną od przedmiotowego orzeczenia do Sądu Najwyższego złożył Rzecznik Finansowy.

Sąd Najwyższy w pisemnym uzasadnieniu podzielił zapatrywania Rzecznika Finansowego i Kancelarii na temat wadliwości ww. orzeczenia Sądu Okręgowego w Koninie. Sąd Najwyższy zwrócił w szczególności uwagę, iż koniński sąd okręgowy w ramach pierwotnie przeprowadzonego procesu w nie zbadał w sposób należyty legalności przedmiotowej dla sprawy umowy „frankowej”, uchybiając w ten sposób podstawowym prawom Klientki Kancelarii. Zdecydowało to o konieczności uchylenia zaskarżonego wyroku do ponownego rozpoznania.

Klientce Kancelarii gratuluję wygranej przed Sądem Najwyższym. Oczywiście żywię nadzieję na pomyślne, końcowe zakończenie całości prowadzonego procesu.

adwokat Piotr Kałużny

Podobne wpisy